چگونه می توانم nodeJS خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنم؟


به جواب پذیرفته شده بروید
من nodeJS را روی کد اوبونتو نصب کرده ام

 sudo apt-get install nodejs
 

از آنجا که من یک کاربر جدید برای ubuntu هستم ، این کد را نیز اجرا کردم

 sudo apt-get install npm
 

حالا وقتی تایپ می کنم

 nodejs --version
 

این امر نشان می دهد

 v0.6.19
 

من بررسی کردم و دیدم آخرین نسخه nodeJS چیست 0.10.26

چگونه می توانم نسخه nodeJS خود را به روز کنم 0.10.26 ؟

من با

 sudo apt-get install <packagename>
 sudo apt-get install --only-upgrade <packagename>
 

اما شانس نیست


654

13 :تعداد پاسخها


به منظور به روزرسانی گره از ماژول n از npm استفاده کنید

 sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n stable
 

برای به روزرسانی به آخرین نسخه (و نه با ثبات فعلی) ، می توانید از آن استفاده کنید

 sudo n latest
 
 • رفع PATH:

   sudo apt-get install --reinstall nodejs-legacy   # fix /usr/bin/node
   
 • برای خنثیسازی:

   sudo n rm 6.0.0   # replace number with version of Node that was installed
  sudo npm uninstall -g n
   

در وبلاگ دیوید والش http://davidwalsh.name/upgrade-nodejs یافت شد http://davidwalsh.name/upgrade-nodejs


1163دستورالعمل نصب و راه اندازی کامل از زمان آپلود شده است در اینجا توسط Nodesource. در زیر برای مرجع شما کپی شده است. دستورالعمل ها برای بروزرسانی به آخرین نسخه یکسان هستند.

اگر در مورد curl -> sudo نگران هستید ، آنها در آدرس فوق دستورالعملهای مربوط به نحوه انجام تنظیمات را با دست دارند.

Node.js v13.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precision یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 6.x در دایره های قدیمی بخوانیدhttps://github.com/nodesource/distributions/blob/master/OLDER_DISTROS.md

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_13.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v12.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precision یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 6.x در دایره های قدیمی بخوانیدhttps://github.com/nodesource/distributions/blob/master/OLDER_DISTROS.md

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v11.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precision یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 6.x در دایره های قدیمی بخوانیدhttps://github.com/nodesource/distributions/blob/master/OLDER_DISTROS.md

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v10.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precision یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 6.x در دایره های قدیمی بخوانیدhttps://github.com/nodesource/distributions/blob/master/OLDER_DISTROS.md

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v9.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precision یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 6.x در دایره های قدیمی بخوانیدhttps://github.com/nodesource/distributions/blob/master/OLDER_DISTROS.md

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v8.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precision یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 6.x در دایره های قدیمی بخوانیدhttps://github.com/nodesource/distributions/blob/master/OLDER_DISTROS.md

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v7.x :

توجه: بسته های دقیق دبیان وزی و اوبونتو برای این نسخه در دسترس نیست . لطفاً در حال اجرا Node.js> = 4.x را در قسمتهای نمایه قدیمی تر ببینید

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v6.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precise یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 4.x در دایره های قدیمی بخوانید .

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v5.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precise یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 4.x در دایره های قدیمی بخوانید .

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v4.x :

توجه: اگر از Ubuntu Precise یا Debian Wheezy استفاده می کنید ، ممکن است بخواهید درباره اجرای Node.js> = 4.x در دایره های قدیمی بخوانید .

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v0.12 :

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | bash -
apt-get install -y nodejs
 

Node.js v0.10 :

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | bash -
apt-get install -y nodejs
 

io.js v3.x :

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | bash -
apt-get install -y iojs
 

io.js v2.x :

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | bash -
apt-get install -y iojs
 

io.js v1.x :

توجه: این شاخه از io.js به طور فعال نگهداری نمی شود و برای استفاده در تولید توصیه نمی شود.

 # Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | bash -
apt-get install -y iojs
 

382این PPA قدیمی است و دیگر نگهداری نمی شود. به جای این یکی باید پاسخهای دیگری را در نظر بگیرید.

می توانید آخرین نسخه را از PPA نصب کنید:

 sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs
 

27من از NVM برای رسیدگی به نسخه های Node خود استفاده می کنم. بسیار ساده برای تنظیم و استفاده آسان.

 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm
 

به جای آن ، NVM را به صورت جهانی نصب کنید ، به جای دستور فوق ، از دستور curl زیر استفاده کنید (و احتمالاً از دستور دوم استفاده نمی کنید بلکه از دستور سوم استفاده می کنید)

 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | NVM_DIR=/usr/local/nvm bash
 

سپس برای به دست آوردن آخرین / یک نسخه خاص از گره از nvm install stable (یا شماره نسخه به جای آن stable ) درج کنید . nvm use stable برای استفاده از آن نسخه نود از (یا شماره نسخه خاص) استفاده کنید. استفاده از nvm ls تا ببینید که چه گره نسخه شما نصب شده و nvm uninstall stable (یا یک عدد نسخه خاص) برای حذف یک نسخه خاص از گره.

منابع: نصب ، استفاده


20من همچنین به جای استفاده از nvm و همچنین حذف نسخه قبلاً نصب شده برای جلوگیری از درگیری در ترمینال توصیه می کنم

 sudo apt purge nodejs npm
 

سپس nvm را نصب کنید و از آن استفاده کنید

توضیح فیلم

 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash
 

برای بارگیری و نصب nvm

 nvm install node
 

باید آخرین نسخه گره را بارگیری و نصب کنید.

برای به روزرسانی گره بعداً این کار را انجام دهید

 nvm install node
nvm alias default node
 

18من همان دستورات لیست را در اوبونتو 14.04 ام امتحان کردم اما هنوز خطایی در آن بود.

دستوراتی که من اجرا کردم عبارتند از:

 sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs
 

و خطایی که داشتم:

 Invalid version 0.12.2
Line 299: curl not found in /bin/n
 

چیزی که من فهمیدم که ابزار حلقه دار روی سیستم عامل من نصب نشده است.

من فرمان را اجرا کردم:

 apt-get install curl
 

(در sudo صورت عدم استفاده به عنوان پیشوند su )

و سپس مراحل تکرار شده در پاسخ را تکرار کرده و کار می کند؛)


4NVM (مدیر نسخه گره) با --lts

NVM در موارد زیر ذکر شده است: https://askubuntu.com/a/441527/52975 اما در اینجا یک مثال کاربردی کامل تر ، از جمله --lts نسخه عاقلانه ارائه می شود.

NVM آخرین گره پایدار و npm را برای شما نصب می کند

 curl https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/master/install.sh | sh
source ~/.nvm/nvm.sh
nvm install --lts
nvm use --lts
npm --version
 

اکنون آن را با یک بسته ساختگی تست کنید:

 npm install --global vaca
vaca
 

از آنجا که تهیه منابع برای هر پوسته جدید باید انجام شود ، هک اسکریپت های نصب برخی از منابع خودکار را به انتهای خود اضافه می کنند .barshrc . این کار می کند ، اما من ترجیح می دهم خودکار اضافه شده را حذف کرده و خودم را اضافه کنم:

 f="$HOME/.nvm/nvm.sh"
if [ -r "$f" ]; then
 . "$f" &>'/dev/null'
 nvm use --lts &>'/dev/null'
fi
 

مزایای:

 • به شما امکان می دهد از چندین نسخه Node و بدون sudo استفاده کنید

 • شبیه به Ruby RVM و Python Virtualenv است ، که به طور گسترده ای بهترین عملکرد در جوامع روبی و پایتون به حساب می آید

 • در صورت امکان یک باینری از پیش کامپایل شده را بارگیری می کند ، و در غیر اینصورت منبع را بارگیری می کند و یکی را برای شما گردآوری می کند

ما به راحتی می توانیم نسخه های گره را با:

 nvm install 0.9.0
nvm install 0.9.9
nvm use 0.9.0
node --version
#v0.9.0
nvm use 0.9.9
node --version
#v0.9.9
 

سپس می توانید از یک .nvmrc فایل ردیابی git استفاده کنید تا نسخه گره مورد نیاز برای یک پروژه مشخص را نشان دهید: https://stackoverflow.com/questions/24869959/how-do-i- Specify-a-local- version-of-node-for -a-project / 54503474 # 54503474

تست شده در اوبونتو 17.10.


4این یکی آخرین گره v0.12 را نصب می کند. * از nodeource.

 sudo apt-get install -y curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
sudo apt-get install -y nodejs
 

برای گره v4.x

 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
 

2استفاده از nvm روش ترجیحی است. ابتدا nvm را نصب کنید:

 curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash
 

سپس nodej ها را نصب کنید:

 nvm install node
 

اکنون می توانید نسخه های گره را به راحتی تغییر دهید.


2پیشنهاد می کنم ابتدا یکبار که نسخه nodejs دلخواه خود را ویرایش کرده اید و فهرست نصب والدین آن را نصب کنید ، تمام نصبهای nodejs را حذف کرده و سپس در زیر اسکریپت اجرا کنید

تمام نسخه های nodejs موجود را ببینید

https://nodejs.org/dist/

در زیر اسکریپت به شما امکان نصب هر یک از نسخه های این nodejs بر روی لینوکس یا OSX را می دهد

 #!/bin/bash

#   usage :
#
#   edit two vars in below : NODE_VER and CODE_PARENT_DIR
#
# ... execute this script as yourself unless you choose a root owned value for var CODE_PARENT_DIR
#   whichever id you execute this as determines the id you will issue npm commands as : npm install -g foo-bar
#
#   NOTE - nodejs comes bundled with npm ... so no need to do separate npm install
#      this scripts runs fine on linux or OSX

# ... copy all the lines starting here .. top of copy ....  and ending ... end of copy ...
#   and paste into your ~/.bashrc file so proper env vars get set 

# ............... top of copy ........................ install_node.sh

# export NODE_VER=v7.2.0 # see available versions at https://nodejs.org/dist/
# export NODE_VER=v8.5.0 # edit this line next time you need to update nodejs 
export NODE_VER=v9.3.0 # edit this line next time you need to update nodejs

# ... pick parent dir of nodejs install ... comment out or remove ONE of below
# export CODE_PARENT_DIR=/opt/code # root owned dir ... requires you to sudo prior to npm install going forward
export CODE_PARENT_DIR=${HOME}  # RECOMMENDED execute as yourself including npm install

# ......... following env vars are OK no edits needed ... only ever need to edit above vars

curr_OS=$( uname )

echo curr_OS $curr_OS

if [[ "${curr_OS}" == "Darwin" ]]; then

  OS_ARCH=darwin-x64

elif [[ "${curr_OS}" == "Linux" ]]; then

  OS_ARCH=linux-x64
else
  echo "ERROR - failed to recognize OS $curr_OS"
  exit 5
fi

if [[ -z ${CODE_PARENT_DIR} ]]; then

  echo "ERROR - failed to see env var CODE_PARENT_DIR"
  exit 5
fi

export NODE_CODEDIR=${CODE_PARENT_DIR}/nodejs
export COMSUFFIX=tar.gz
export NODE_NAME=node-${NODE_VER}
export NODE_PARENT=${NODE_CODEDIR}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH} 

export PATH=${NODE_PARENT}/bin:${PATH}
export NODE_PATH=${NODE_PARENT}/lib/node_modules

# ............... end of copy ........................ install_node.sh

# copy and paste above from ... top of copy ... to here into your file ~/.bashrc  

echo
echo "NODE_CODEDIR $NODE_CODEDIR<--"
echo

echo "mkdir -p ${NODE_CODEDIR}"
echo
   mkdir -p ${NODE_CODEDIR}
echo

echo "cd ${NODE_CODEDIR}"
   cd ${NODE_CODEDIR}
echo

# this is compiled code NOT source

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

echo "wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}"
   wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}
echo

echo "tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}"
   tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}
echo

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

# ........... done ........... #

which node

node --version

# .... bottom of file  install_node.sh
 

1در صورت استفاده از n کار نمی توانید آخرین نسخه nodejs (یعنی نسخه 8) را که دستورات زیر را اجرا می کند نصب کنید:

 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs
 

دستورالعمل های بیشتر در اینجا است .


1اگر پشتیبان پروکسی هستید ، ممکن است هنگام اجرای "sudo n با ثبات" این خطا را دریافت کنید:

 Error: invalid version
 

شما باید متغیرهای env را مانند این تنظیم کنید:

 export HTTP_PROXY=http://your-proxy-url:port
export HTTPS_PROXY=http://your-proxy-url:port
 

و سپس دستور انتقال این متغیرها را به کاربر root اجرا کنید:

 sudo -E n stable
 

0من در حال تلاش برای نصب از طریق nvm هستم که در بالا پاسخ داده شده است اما در اوبونتو 18.04 با برخی خطاها روبرو هستم. سپس من این روند را طی می کنم

 sudo apt purge nodejs npm

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

nvm install node
 

بعد از اجرای این دستور ممکن است آن خطا را پیدا کنید Command 'nvm' not found, did you mean:

در این حالت می توانید این دستور را اجرا کنید

 source ~/.nvm/nvm.sh
 

یا می توانید آن را در پرونده /.bashrc یا ~ / .profile قرار دهید تا به طور خودکار بارگذاری شود

بعد از آن می توانید مراحل بعدی را انجام دهید

 nvm install node
nvm alias default node
 

0انتشارات مرتبط


چگونه می توانم آخرین نسخه GNOME را نصب و استفاده کنم؟

چگونه npm را به آخرین نسخه بروزرسانی می کنید؟ [تکثیر]

چگونه VLC را به آخرین نسخه بروز کنیم؟

چگونه می توانم GRUB را به پارتیشن EFI دوباره نصب کنم؟

چگونه VirtualBox را به جدیدترین نسخه ارتقا دهیم؟

چگونه می توان r-base را به جدیدترین نسخه نصب یا ارتقا داد؟

چگونه gcc را به آخرین نسخه (در این مورد 4.7) در اوبونتو 10.04 به روز کنیم؟

چگونه می توانم VirtualBox را به درستی به آخرین نسخه بروزرسانی کنم؟

چگونه می توانم پروندهزیلا را به نسخه فعلی ارتقا دهم؟ [تکثیر]

نحوه بروزرسانی Python به آخرین نسخه در اوبونتو 18.04 [کپی]

[apt] سوال برچسب


چگونه می توانم موارد دست انداز جدید را در Unity با دستی ویرایش و ایجاد کنم؟

کدام یک بهتر است: استفاده؛ یا && برای اجرای چندین دستور در یک خط؟

چگونه می توانم پرونده هایی را که نیاز به دسترسی روت دارند با scp کپی کنم؟

چگونه می توانم دکمه میانی کلیک دکمه موس را غیرفعال کنم؟

به دلیل کم بودن فضای دیسک روی / بوت ، نمی توان آن را ارتقا داد

جلوگیری از تعامل کاربر با tzdata هنگام نصب certbot در یک ظرف docker

ساده ترین راه برای اجرای برنامه های GUI در زیر سیستم ویندوز برای لینوکس از سال 2018 چیست؟

چگونه VMware Player را حذف کنیم؟

ویرایشگر متن برای ویرایش پرونده متن ساده (4.3 گیگابایت)

امضاهای زیر نامعتبر بودند: EXPKEYSIG 1397BC53640DB551